Màu sắc để miêu tả sự việc trong tiếng anh

31/5/2018 2025

Tiếng Anh có nhiều cụm từ ẩn dụ thú vị chứa màu sắc, ví dụ “in black and white” có nghĩa tương tự như “giấy trắng mực đen” trong tiếng Việt.

A white lie Example: I told a white lie not to hurt her feeling Out of the blue
Example: He got mad at me out of the blue
A white lie – a small, harmless lie
Example: I told a white lie not to hurt her feeling
Out of the blue – suddenly
Example: He got mad at me out of the blue

A white lie
A white lie

In black and white Example: It was in the agreement, in black and white Roll out the red carpet
Example: They rolled out the red carpet for me
In black and white – in writing

In black and white
In black and white

Example: It was in the agreement, in black and white
Roll out the red carpet – greet someone hospitably
Example: They rolled out the red carpet for me

Get the green light Example: I got the green light from my boss to begin the project. The grass is greener on the other side
Example: I sometimes think I’d be happier teaching in Spain. Oh well, the grass is always greener on the other side!

Get the green
Get the green

Get the green light – get permission for something to happen
Example: I got the green light from my boss to begin the project.
The grass is greener on the other side – people think they would happier if thing were in different
Example: I sometimes think I’d be happier teaching in Spain. Oh well, the grass is always greener on the other side!

Get the green light
Get the green light

10-b2-a1-8499-1447148909

Green with my envy Example: She was green with my envy when she saw my new car Once in a blue moon Example: We go out once in a blue moon
Green with my envy – jealous
Example: She was green with my envy when she saw my new car.
Once in a blue moon – rarely
Example: We go out once in a blue moon

Black sheep (of the family) – a person who has done something bad that brings embarrassment or shame to his or her family
Example: She never went to college, she’s the black sheep of the family
Catch someone red-handed – discover someone while they are doing something bad or illegal
Example: He was caught red-handed while trying to steal a car

Y Vân (theo Ella Language)

Quý vị cần giải pháp dịch vụ ngôn ngữ hoàn hảo?

Đối tác nổi bật

Dịch thuật Hà Nội hiện tại đang là đối tác của các công ty tập đoàn lớn trong và ngoài nước.