Phân biệt khác nhau giữa like và as

31/5/2018 140

“Like” và “as” là liên từ và giới từ và có nhiều nét nghĩa. Dưới đây là sự phân biệt hai cụm từ này:

Like

Liên từ này thường được dùng với cụm “verb + like+ noun/ verb” có nghĩa “similar to” – tương tự, giống như điều gì. Điều bạn cần nhớ là sau “like” chỉ có thể là danh từ, cụm từ, đại từ; không thể là một câu, mệnh đề. Ví dụ:

– He speaks like a native speaker. (Anh ấy nói như người bản địa)

– She looks like a supermodel. (Cô ấy trông như một siêu mẫu)

Cô ấy trông như một siêu mẫu
Cô ấy trông như một siêu mẫu

As

“As” thường được dùng trong cụm “as + subject + verb” cũng có nghĩa so sánh ai, cái gì với một sự việc khác. Điều cần lưu ý là sau “as” chỉ có thể là một câu hoàn chỉnh có chủ ngữ, vị ngữ. Ví dụ:

– Nobody sings as she does. (Không ai hát được như cô ấy hát)

– She arrived early, as I expected. (Cô ấy đã đến sớm như tôi nghĩ)

Tuy nhiên, cụm “as + noun” lại có nghĩa chỉ vị trí, công việc, vai trò của ai đó. Cụm này dùng để tả thực, không có nghĩa so sánh như “like + noun”. Ví dụ:

– He started work as a carpenter. (Anh ấy bắt đầu với công việc của một thợ mộc)

– I worked as a waiter when I was a student. (Tôi đã từng làm bồi bàn khi còn là sinh viên)

Tôi đã từng làm bồi bàn khi còn là sinh viên
Tôi đã từng làm bồi bàn khi còn là sinh viên

Bạn có thể thấy rõ hơn sự khác nhau của “as + noun” và “like+ noun” qua hai câu sau:

– As your boss, I must warn you to be careful. (Là cấp trên, tôi phải nhắc anh là hãy cẩn thận hơn – nhân vật “tôi” thực sự là sếp)

– Like your boss, I must warn you to be careful. (Nếu là sếp, tôi phải nhắc anh là hãy cẩn thận hơn – nhân vật “tôi” không là sếp, mà đang có cách cư xử, thái độ của sếp)

Quý vị cần giải pháp dịch vụ ngôn ngữ hoàn hảo?

Đối tác nổi bật

Dịch thuật Hà Nội hiện tại đang là đối tác của các công ty tập đoàn lớn trong và ngoài nước.